Tüzük

Yazdır

TÜZÜK

DİCLE GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Derneğin Adı, Merkezi ve Logosu:

 

Madde 1-

 

Derneğin Adı: Dicle Görme Engelliler Derneğidir.

 

Derneğin genel merkezi Diyarbakır’dır.

 

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler ve şubeler açabilir.

 

Derneğin Logosu: Dicle vadisi üzerinde bulunan on gözlü köprünün 2 ucuna meşale resimleri, ortasına ise dernek adı ve kuruluş yılı yazılır.

 

Logo açıklaması: Derneğimiz adını bölgenin tarihi yapısı olan on gözlü köprü ve Dicle nehrinden almıştır. Meşaleler ise derneğin izleyeceği aydınlık yolu göstermektedir.

 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı:

 

Madde 2-

 

Dernek, çalışmalarını gerçekleştirirken, demokratik, şeffaf, katılımcı ve hak temelli yaklaşımı esas alır; Engellilerin eğitim, sosyal, kültürel, ekonomik, hukuki, mesleki vb. hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmek ve istihdamı, sosyal hayata uyumu, insan hak ve özgürlüklerinden gerçek anlamda faydalanabilmelerini sağlamak; Engellilere yönelik ayırımın kalkması ve hayatlarında girişken, üretken, verimli, başarılı bireyler olmaları için çalışmalar yapmak; Engelliliğe yol açan nedenleri ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için her türlü çalışma yapmak ve sosyal dayanışmayı sağlamak; Engelliler arasında karşılıklı sevgi ve saygıyı yerleştirmek; ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri:

 

1- Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

 

2- Kurs, seminer, sempozyum, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları ve yarışmalar, anma geceleri vb. etkinlikler düzenlemek,

 

3- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

 

4- Devletin ve toplumun engelliyi, engellilerin engelliliği istismarıyla, her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek, engelli bireylerin toplumdaki her bireyle eşit haklara sahip olması ve eşit biçimde hizmet alabilmesini sağlayacak sosyal devletin ve Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nin gerektirdiği makul uyumlaştırmayla ilgili her türlü girişimde bulunmak,

 

5- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

 

6- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar, işletir, işlettirir,

 

7- Kültürel, sportif, barınma, dinlenme vb. amaçlı tesisler ile sandık kurar, kütüphane, stüdyo, radyo-tv ve lokal açar, işletir,

 

8- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

 

9- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

 

10- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf, federasyon, platform vb kuruluşlar kurmak veya kurulu olan üst kuruluşlara katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

 

11- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

 

12- Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

 

13- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

 

14- Sportif etkinlikleri destekler ve gerektiğinde kulüp kurar veya tescilini yapar,

 

15- Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

 

16- Engellilere eğitim ve çeşitli dallarda beceri kazandırmak ve üretken hale getirmek amacı ile atölyeler, korumalı işyerleri ve mesleki eğitim kursları açar,

 

17- Özel Eğitim Kurumları Kanunu kapsamına giren (Özel Eğitim Okulları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri vb.) veya diğer mevzuat kapsamına dahil olan her türlü eğitim, öğretim, rehabilitasyon, bakım ve tedavi hizmetleri ile ilgili kurum/kuruluşlar kurar, işletir ve işlettirir,

 

18- Derneğin tanıtımı ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla gerektiğinde reklam vermek ve engellilerle ilgili programlara sponsor olmak,

 

19- Engellilerin sorunları hususunda ve toplumsal olaylar karşısında radyo, TV. ve yazılı medya organlarında açıklamalar yapar, basın toplantısı düzenler ve basın bildirisi yayınlar. İnsanlara ve özellikle engellilere yönelik insan hakları ihlallerine karşı demokratik bir baskı grubu olarak her türlü çalışmayı yapar. Gösteri, yürüyüş ve miting düzenleyebilir,

 

20- Dernek, yukarıda ifade edilen amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit araştırma ve çalışmayı yapar; komisyonlar, bilim ve danışma organları vs. oluşturur,

 

21- Hukuka, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve mer'i mevzuata aykırı olmayan her türlü faaliyeti yapabilir,

 

22- dernek, yukarıdaki amaç maddelerinde yazılı olan tüm faaliyetleri gerçekleştirirken her kesime açık olunacaktır. Bölge, din, dil, ırk, cinsiyet ve yöresel ayrım ile her türlü ayrımcılık yapılmayacaktır.

 

Derneğin Faaliyet Alanı:

 

Dernek, Engellilerin eğitimi, istihdamı, hakları, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri:

 

Madde 3-

 

1- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, aylık 1.00 TL. (bir türk lirası), yıllık 12.00 TL (oniki türk lirası) olan üyelik ödentisini ödemeyi kabul eden, ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, gerçek kişilerin yarıdan fazlasının görme engelli olması zorunludur. Onursal üyeler bu sayılara dahil edilmez.

 

2- Dernekten temin edilecek üyelik formu aracılığıyla dernek Başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek Yönetim Kurulu’nca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

 

3- Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

 

4- Derneğin şube sayısı üçü geçtiğinde dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

 

5- Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine Yönetim Kurulu’nca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

 

6- Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış veya engellilik alanında yaptığı çalışmalarla saygın bir yer edinmiş kişiler Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

 

Üyelikten Çıkma:

 

Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

 

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

Üyelikten Çıkarılma

 

Madde 5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 

1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

 

2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

 

3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

 

4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

 

5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

 

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

 

Dernek şube açtığı taktirde tüzükte belirtilen üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma işlemleri şube yönetim kurullarınca yapılır. Şube Yönetim Kurullarınca üyeliğine son verilenler en geç bir ay içerisinde Genel Yönetim Kurulu'na yazılı olarak itirazda bulunabilir. Genel Yönetim Kurulu bu itirazı iki ay içerisinde sonuca bağlar ve muhatabına yazılı olarak bildirir. Genel Yönetim Kurulu’nun kararından sonra kişiler Genel Kurula itirazda bulunabilir. Genel Kurulun kararı kesindir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek ilgili hiç bir hak iddia edemez.

 

Dernek  Organları:

 

Madde 6- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 

1- Genel kurul,

 

2- Yönetim kurulu,

 

3- Denetim kurulu.

 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü:

 

Madde 7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.

 

Genel kurul;

 

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

 

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin Genel Sekreter önündeki imzalı beyanı aracılığıyla yaptığı çağrıya uyularak çağrının tebliğinden itibaren otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

 

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Aralık ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

 

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

 

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Çağrı Usulü:

 

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

 

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Usulü:

 

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

 

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

 

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

 

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

 

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

 

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

 

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri:

 

Madde 8- Seçimlere birden fazla listenin katılması halinde yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

 

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

 

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

Dernek organlarına seçilenlerin eşit oy alması halinde, kadın sayısı çok olan liste seçilir.

 

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar:

 

Madde 9- Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.           Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

 

Madde 10- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 

1-Dernek organlarının seçilmesi,

 

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

 

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

 

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

 

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

 

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

 

7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 

8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

 

9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

 

10-Derneğin federasyon kurması, kurulu bir federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

 

11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 

12-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

 

13-Derneğin vakıf kurması,

 

14- Gerekli gördüğü hallerde araştırma ve inceleme komisyonları kurulması,

 

15- Derneğin fesih edilmesi,

 

16- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

 

17- Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

 

18- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri:

 

Madde 11-      Yönetim Kurulu beş (5) asıl ve beş (5) yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir. Genel Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak Genel başkan, Genel başkan vekili, Genel sekreter, Genel sekreter yardımcısı ve Mali saymanı belirler.

 

Genel Başkan iki olağan kongre döneminden fazla başkanlık görevi yapamazlar. Aynı görevde yer alabilmek için aradan en az bir olağan kongre döneminin geçmesi veya 9. maddedeki şartların oluşması gerekir.

 

Genel Yönetim Kurulu her ay olağan olarak toplanır. Gerek görüldüğünde Genel Başkan tarafından her an toplantıya çağrılabilir. Genel Başkanın bulunmadığı durumlarda onu Başkan Vekili temsil eder.

 

Yönetim Kurulu, üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır ancak derneğin borçlandırılması kararı katılanların oybirliği ile alınması zorumludur. Bir karara karşı oy kullanan üye karar defterine açıklama yazdırabilir.

 

Üst üste iki, bir yıl içerisinde toplam üç olağan toplantıya mazeretsiz katılmayan Yönetim Kurulu üyesi Yönetim Kurulu kararıyla Yönetim Kurulu üyeliğinden düşürülebilir.

 

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde yedek üyeler sırayla göreve çağrılır.

 

Yönetim Kurulu, üye sayısı boşalmaları sebebi ile yedeklerin de getirilmesinden sonra salt çoğunluğun altına düşerse, Genel Kurul mevcut Genel Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içerisinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

 

Gündem, Genel Başkanın ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin de görüşü alınarak, Genel Sekreter tarafından hazırlanır ve Olağan Yönetim Kurulu toplantısından en az iki gün önce Genel Yönetim Kurulu Üyelerine duyurulur. Genel Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunan bir üyenin konuşulmasını istediği bir konunun gündeme alınması zorunludur.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

 

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

 

2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

 

3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

 

4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

 

5- Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

 

6- Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

 

7- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

 

8- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

 

9- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

 

10- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

 

11- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

 

12- Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

 

13- Süreli ve süresiz yayınlar çıkartma kararı vermek, derneğin yapacağı her türlü yayının sorumlusunu ve editörünü görevlendirmek,

 

14- Her türlü bağış ve yardımı kabul etmek veya bağışta bulunmak,

 

15- Derneğin ihtiyacına göre ücretli veya ücretsiz personel tayin etmek, çalıştırmak veya azletmek,

 

16- Çeşitli amaçlarla ödüller vermek,

 

17- Derneğin yürüttüğü faaliyetler hakkında belli dönemlerde genel üye toplantıları yapmak,

 

18- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

Madde 12- Genel Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

 

1- Yönetim Kuruluna Başkanlık etmek,

 

2- Gerekli durumlarda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak,

 

3- Derneği yurt içinde ve yurt dışında özel ve tüzel kişilere ve kamuoyuna karşı temsil etmek,

 

4- Mali konularda mali sekreter, idari konularda genel sekreterle birlikte imza atmak,

 

5- Çalışmaları planlamak, izlemek, organize etmek, koordine etmek,

 

6- Genel başkan lüzum gördüğü hallerde 16 yaşından büyükler için asgari ücretin net tutarının yarısına kadar aylık harcamayı tek başına yapabilir.Bu harcamalarla ilgili belgeleri ayrıca imzalar.İstenmesi halinde harcamalarla ilgili açıklamayı merkez genel kurulunda yapar.

 

GENEL BAŞKAN VEKİLİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

Madde 13- Genel Başkan Vekilinin Görev ve Yetkileri şunlardır:

 

Genel başkan vekili; genel başkanın dernekte bulunmadığı hallerde onun görevlerini ve yetkilerini doğrudan kullanır.

 

GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

Madde 14- Genel Sekreter’in görev ve yetkileri şunlardır:

 

1- Dernek adına tüm yazışmaları yürütmek,

 

2- Derneğin arşiv ve dosyalarını düzenlemek,

 

3- Uluslararası ilişkileri ve yazışmaları sürdürmek,

 

4- Derneğin araştırma ve geliştirme faaliyetlerini organize etmek,

 

5- Genel Başkan ile birlikte idari yazışmaları imzalar,

 

6- Toplantı tutanağını tutmak veya karar defterinin imzalanmasını sağlamak,

 

7- Dernek bünyesinde istihdam edilen elemanların ve personelin özlük işlerini yürütmek.

 

GENEL SEKRETER YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ:

 

Madde 15- Genel Sekreter’ yardımcısının görev ve yetkileri şunlardır:

 

GENEL SEKRETER YARDIMCISI: Genel Sekreterle koordineli olarak çalışır. Genel sekreterin verdiği görevleri yerine getirir ve genel sekreterin bulunmadığı zamanlarda genel sekreterin tüm yetkilerini kullanır.

 

MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

Madde 16- Mali Sekreter’in görev ve yetkileri şunlardır:

 

1- Derneğin gelirlerini temin etmek ve bunun için kaynaklar araştırmak, gelir kaynaklarını araştırıcı girişimcileri organize etmek,

 

2- Gerekli harcamaları yapmak,

 

3- Dernek hesaplarını her an iç ve dış denetime hazır bulundurmak,

 

4 Muhasebe ile ilgili defter ve belgeleri zamanında tutmak veya tutturmak,

 

5- Şubelerin mali denetimini yapmak,

 

6- Genel Başkan ile birlikte mali yazışmaları imzalar,

 

7- Genel Kurul’a sunulacak mali raporu hazırlamak,

 

8- Yönetim Kurulu kararı uyarınca acil harcamalar için kasada bulundurulacak parayı kontrol etmek,

 

9- Dernek adına iktisadi alanla ilgili meslek, oda ve kuruluşları ile işbirliği yapmak,

 

10- Süresi içerisinde aidatını ödemeyenleri tespit etmek,

 

11- Derneğe ait sandık, atölye, satış yeri, lokal türünde müessese ve işyerlerinin mali işlemlerini yürütmek ve denetimlerini yapmak ve yaptırmak.

 

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri:

 

Madde 17- Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek  üye olarak genel kurulca seçilir.

 

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde yedek üyeler sırayla göreve çağrılır.

 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

 

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

 

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

Derneğin İç Denetimi:

 

Madde 18- Dernekte Genel Kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

Denetleme kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Derneğin Gelir Kaynakları:

 

Madde 19- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 

1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak  10 TL, aylık olarak ta 1 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

 

2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

 

3- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

 

4- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

 

5- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

 

6- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

 

7- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

 

8- Geliştirilecek projelerden elde edilecek gelirler,

 

9- dernekçe piyango, broşür, takvim, kitap, pul ve her türlü yayınlardan sağlanan gelirler,

 

10- Dernekçe açılan veya kurulan atölye ve iş kollarından sağlanan gelirler,

 

11- Faiz gelirleri,

 

12- Genel bütçeden alınan yardım ve paylar,

 

13- Diğer gelirler.

 

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler:

 

Madde 20- Defter tutma esasları;

 

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

 

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

 

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

 

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

Kayıt Usulü:

 

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

Tutulacak Defterler:

 

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

 

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

 

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

 

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

 

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

 

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

 

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

 

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

Defterlerin Tasdiki:

 

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi:

 

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri:

 

Madde 21- Gelir ve gider belgeleri;

 

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

 

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

 

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

 

Alındı Belgeleri:

 

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

 

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Yetki Belgesi:

 

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.

 

Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır."

 

Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

 

Yetki belgelerinin süresi:

 

yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur.

 

Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir."

 

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

 

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

Beyanname Verilmesi:

 

Madde 22- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

 

Bildirim Yükümlülüğü:

 

Madde 23- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

 

Genel Kurul Sonuç Bildirimi:

 

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

 

Taşınmazların Bildirilmesi:

 

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi:

 

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

 

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

Değişikliklerin Bildirilmesi:

 

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Derneğin Borçlanma Usulleri:

 

Madde 24- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak borçlanma ile ilgili kararların oybirliğiyle alınması zorunludur. Salt çoğunlukla alınan kararlar ile borçlandırma yapılamaz.

 

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu:

 

Madde 25- Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

 

Şubelerin Görev ve Yetkileri:

 

Madde 26- Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

 

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler:

 

Madde 27- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

 

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.       Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

 

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.

 

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği:

 

Madde 28- Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

 

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Eylül ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

 

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

 

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, Şubeler, genel merkez Genel Kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu Başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her on (10) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 5'ten fazla veya toplam üye sayısı 10'dan az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez Genel Kuruluna katılma hakkına sahiptir. Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

 

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kurullarına da  seçilebilirler.

 

Temsilcilik Açma:

 

Madde 29- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği:

 

Madde 30- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

 

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli:

 

Madde 31- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

 

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Tasfiye İşlemleri:

 

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Dicle Görme Engelliler Derneği” ibaresi kullanılır.

 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

 

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

 

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

 

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Hüküm Eksikliği:

 

Madde 32- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Bu tüzük 32 (otuziki) maddeden ibarettir. 

 

DİCLE GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ 2018 Tüm Hakları Saklıdır.

 

diclegormeengelliler@gmail.com

05356908424